Ujęcie w stałym obwodzie do głosowania na wniosek

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XV/1G

21.02.2024r.

UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA NA WNIOSEK

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r.  w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy  z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. z 2023  poz. 1495)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania:
  Wniosek (część A)
  Wniosek (część B)
 2. Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod danym adresem (np. imienne rachunki za media w tym lokalu, dokumenty potwierdzające własność, pierwszą stronę swojego rozliczenia podatkowego z tym adresem, umowę o pracę albo zaświadczenie o zatrudnieniu, itp - kopie).
 3. Dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez Internet https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw  - jeśli masz podpis zaufany (Profil Zaufany), podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny.
 2. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek w urzędzie gminy.
 3. Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy mogą zostać wpisani do Centralnego Rejestru Wyborców (ujęci w stałym obwodzie głosowania), jeżeli złożą w tej sprawie wniosek w urzędzie gminy. We wniosku wskazują adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nimi przez pracowników urzędu gminy.)
 4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały mogą zostać ujęci w innym stałym obwodzie głosowania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek w urzędzie gminy.
 5. Można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
 6. Jeżeli wyborca dokona zameldowania na pobyt stały pod innym adresem będzie automatycznie ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla nowego miejsca zameldowania na pobyt stały.
 7. Centralny Rejestr Wyborców w części A obejmuje dane obywateli polskich, natomiast w części B obejmuje dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Centralny Rejestr Wyborców w części A obejmuje dane obywateli polskich, natomiast w części B obejmuje dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2