Wpis do rejestru wyborców

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XV/1C

26.02.2021r.

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1319)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  lub :
  • wyborcy stale zamieszkałego na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy nigdzie nie zamieszkałego stale przebywającego na terenie gminy,
  • wyborcy zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w mieście lub na terenie gminy Gryfino, dlatego też należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu, umowę najmu, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, oświadczenie właściciela/najemcy lokalu, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców itp.)
 2. W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.