Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 5 października 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zapoznanie się z koncepcją budowy obwodnicy i planami przebudowy ul. Łużyckiej

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. – DRUK Nr 1/XXVI.

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 2/XXVI.
  2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XXVI.
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 4/XXVI.
  4. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. – DRUK Nr 5/XXVI.
  5. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16
    sierpnia 2005 r. – DRUK Nr 6/XXVI.
  6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 7/XXVI.

V. Wolne wnioski i informacje.