Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino - listopad 2012 - konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanych dokumentów:

Z treścią Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się:

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 24 grudnia 2012 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat