Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.37.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.37.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2013 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 lipca 2013 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie związanymi z powołaniem drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zasadnym jest wydanie Regulaminu Organizacyjnego w nowym brzmieniu.

Sporządziła:
Izabela Buckowska