Akty prawa miejscowego 2013r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2013 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR XXX/257/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013. Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 lutego 2013 r. poz. 1028
2. UCHWAŁA NR XXX/261/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 01 marca 2013 r. poz. 1057
3. UCHWAŁA NR XXX/262/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 lutego 2013 r. poz. 1029
4. UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z 01 marca 2013 r. poz. 1058
5. UCHWAŁA NR XXXI/269/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino - dz. nr 49, ul. Flisacza. Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 marca 2013 r. poz. 1287
6. UCHWAŁA NR XXXI/270/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 marca 2013 r. poz. 1303
7 UCHWAŁA NR XXXII/275/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2013 roku”. Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 maja 2013 r. poz. 1924
8. UCHWAŁA NR XXXII/277/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 maja 2013 r. poz. 2096
9. UCHWAŁA NR XXXII/278/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/263/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 maja 2013 r. poz. 2097
10. UCHWAŁA NR XXXII/279/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 maja 2013 r. poz. 1997
11. UCHWAŁA NR XXXIII/287/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 maja 2013 r. poz. 2156
12. UCHWAŁA NR XXXIII/288/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 maja 2013 r. poz. 2157
13. UCHWAŁA NR XXXIII/289/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 maja 2013 r. poz. 2158
14. UCHWAŁA NR XXXIV/295/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń - obejście drogowe Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11 lipca 2013 r. poz. 2627 i 2628
15. UCHWAŁA NR XXXV/303/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 sierpnia  2013 r. poz. 3029
16. UCHWAŁA NR XXXVII/318/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2013 r. poz. 3744
17. UCHWAŁA NR XXXVII/319/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Dz. Urz. Woj. Zach.  z  28  października 2013 r. poz. 3500
18. UCHWAŁA NR XXXVII/326/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  11   października 2013 r. poz. 3256
19. UCHWAŁA NR XXXIX/328/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2014. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  27   listopada  2013 r. poz. 4093
20. UCHWAŁA NR XXXIX/329/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  27   listopada  2013 r. poz. 4094
21. UCHWAŁA NR XXXIX/336/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.  z  30   grudnia 2013 r. poz. 4597
22. UCHWAŁA NR XXXIX/337/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.  z  27   listopada  2013 r. poz. 4095
23. UCHWAŁA NR XXXIX/338/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.  z  27   listopada  2013 r. poz. 4096
24. UCHWAŁA NR XL/344/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  7   stycznia 2014 r. poz. 33
25. UCHWAŁA NR XL/347/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Dz. Urz. Woj. Zach.  z  7   stycznia 2014 r. poz. 33
26. UCHWAŁA NR XL/352/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego Dz. Urz. Woj. Zach.  z  28   stycznia 2014 r. poz. 426