Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2012 rok

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/259/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2012

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Janina Nikitińska – Przewodnicząca Komisji
 2. Witowska Jolanta – Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Guga Rafał – członek komisji
 4. Robak Eugeniusz – członek komisji
 5. Kuduk Eugeniusz – członek komisji
 6. Radawiec Ryszard – członek komisji
 7. Trzepacz Zenon – członek komisji

W oparciu o plan pracy na 2012 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/11 dnia 29 grudnia 2011 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 11 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Zapoznała się z planami ferii zimowych w jednostkach prowadzących działalność kulturalną (Biblioteka, GDK, świetlice wiejskie). Komisja wyjazdowa.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2011
 3. Zapoznała się ze sprawozdaniami z przeprowadzonych ferii w jednostkach prowadzących działalność kulturalną.
 4. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za rok 2011.
 5. Otrzymała i analizowała sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r
 6. Otrzymała i analizowała sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.
 7. Otrzymała i analizowała Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 8. Komisja wyjazdowa. Zapoznała się z warunkami lokalowymi, działalnością i ewentualnymi potrzebami Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury.
 9. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
 10. Komisja wyjazdowa. Przygotowanie wybranych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012-2013.
 11. Zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
 12. Komisja wyjazdowa. Zapoznała się z działalnością wybranych świetlic wiejskich
 13. Przygotowała planu pracy na 2013r.
 14. Otrzymała informację dotycząca osiągnięć sportowych wybranych klubów sportowych za rok 2012.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy

 • Komisja po zapoznaniu się z planem ferii w mieście organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną wnioskowała o powołanie w przyszłym roku osoby, która będzie koordynowała i sprawowała kontrolę nad wszystkimi zajęciami z dziećmi. 
  Komisja proponowała włączyć szkoły, kluby sportowe, Bibliotekę Dom Kultury i świetlice wiejskie.
 • Komisja proponowała popracować nad atrakcyjnością i urozmaiceniem oferty dla dzieci. Program ferii z wszystkich jednostek powinien być dostarczony radnym w grudniu.
 • Komisja wnioskowała o sprawozdanie finansowe z Cechu Rzemiosł
 • Komisja wnioskowała o przeprowadzenie szczegółowej analizy w zakresie zatrudnienia  i wykorzystania czasu pracy pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie udzielił odpowiedzi na 2 wypracowane wnioski komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska