Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2012 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/259/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2013 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2012

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie do dnia 2 kwietnia 2012 :

 1. Zenon Trzepacz – Przewodniczący Komisji
 2. Ewa De La Torre – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Chmura – Nycz Magdalena - członek komisji
 4. Figas Tadeusz – członek komisji
 5. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
 6. Nikitińska Janina –członek komisji
 7. Namieciński Tomasz – członek komisji

od dnia 2 kwietnia 2012r. Komisja pracowała w składzie:

 1. Zenon Trzepacz – Przewodniczący Komisji
 2. Ewa De La Torre – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Figas Tadeusz – członek komisji
 4. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
 5. Nikitińska Janina –członek komisji
 6. Namieciński Tomasz – członek komisji
 7. Witowska Jolanta – członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2012 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/11 dnia 29 grudnia 2011 r.
W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2011 rok. Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok negatywnie oraz wypracowała wniosek w sprawie nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 29 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011r .
 2. Przeprowadziła kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o i wypracowała wnioski i zalecenia pokontrolne
 3. Analizowała informację na temat programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej pracowników oświaty.
 4. Przeprowadziła kontrolę remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino i wypracowała wnioski i zalecenia pokontrolne
 5. Kontrolowała stan mienia komunalnego w Nowym Czarnowie, przejętego od Marszałka Województwa przez Gminę Gryfino.
 6. Przygotowała Plan Pracy Komisji na 2013 rok

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 • Komisja wnioskowała o udostępnienie dokumentów w związku z kontrolą wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC sp. z o.o.
 • Komisja wnioskowała o udostępnienie ugody zawartej pomiędzy Gminą Gryfino a PGE GiEK z dnia 1 marca 2012
 • Komisja wnioskowała o wyciagnięcie wniosków z analizy absencji chorobowej wśród pracowników oświaty w związku z dużymi kosztami ponoszonymi na wypłaty zasiłków chorobowych oraz kosztami związanymi z doraźnymi zastępstwami.
 • W związku z realizacją tematu „kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino. Komisja wnioskowała o przygotowanie dokumentów określających zakres wykonywanych prac (zlecenia), wyboru wykonawców, które zostały zawarte w harmonogramie remontów dróg gminnych. (3 wnioski)
 • Komisja wnioskowała o informację nt stanu mienia gminy w Nowym Czarnowie.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie wszelkich kosztów ponoszonych na obsługę prawną w Gminie we wszystkich dziedzinach.
 • Komisja wnioskowała o udostępnienie na posiedzenie Komisji statutów jednostek organizacyjnych gminy oraz zestawienia założeń planów finansowych na 2013 rok z poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych i instytucji gminnych do projektu budżetu na rok 2013.
 • Komisja wnioskowała o umieszczanie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji nt: wydatków Gminy generowanych od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 z tytułu:
 • wykupu działek pod drogi publiczne i inne elementy infrastruktury od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów do budżetu Gminy od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wszystkie wypracowane wnioski komisji.

Komisja rozpatrzyła skargi i wypracowała projekty uchwał w sprawie:

 • Skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chrobrego 8-14 w Gryfinie na niezgodny z przepisami prawa sposób zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Gryfino.
 • Skargi przedstawicieli Kupców – Handlowców Targowiska Miejskiego w Gryfinie na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • Skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz