Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA NR XXXIII/287/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

UCHWAŁA NR XXXIII/287/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Gryfino przedszkoli:

 1. Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie
  ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino;
 2. Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie
  ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino;
 3. Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie
  ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino;
 4. Przedszkole Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie
  ul. Łużycka 21, 74-100 Gryfino;
 5. Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
  ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino.

§ 2. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Gryfino oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino;
 2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie
  ul. 9 Maja 4, 74-101 Gryfino;
 3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
  ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino;
 4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
  Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino;
 5. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie,
  Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino;
 6. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
  Radziszewo, ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino;
 7. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Ks. Barnima I w Żabnicy
  Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W myśl z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków spełniania przez dzieci w wieku 5 i 6 lat obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Natomiast zgodnie z art. 14a ust. 1 tej ustawy sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy.
Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gryfino, ustalono w taki sposób, aby wszystkie dzieci pięcioletnie oraz sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska