Uchwała Nr XLVIII.135.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok przedłożonym przez Burmistrza Gryfina

Lista załączników:
Uchwała Nr XLVIII.135.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie [1984371 bajtów]