Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 maja 2013r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów: 55/13, 56/13

II. Kontrola delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012.

III. Rozpatrzenie skargi pani Wandy Kozioł na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - wypracowanie projektu uchwały

IV. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012 – DRUK Nr 1/XXXIV

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” – DRUK Nr 2/XXXIV
 2. zmiany uchwały nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – DRUK Nr 3/XXXIV
 3. współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie – DRUK Nr 4/XXXIV
 4. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 – DRUK Nr 5/XXXIV
 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II – DRUK Nr 6/XXXIV
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo – DRUK Nr 7/XXXIV
 7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń - obejście drogowe – DRUK Nr 8/XXXIV
 8. zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK Nr 9/XXXIV
 9. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 10/XXXIV
 10. Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Rybickiego na działanie Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XXXIV

VI. Wolne wnioski i informacje.