Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 czerwca 2013r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów: 57/13, 58/13, 59/13

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XXIX/245/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok – DRUK Nr 2/XXXV.
 2. rozpatrzenie skargi Pani Wandy Kozioł na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XXXV.
 3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK Nr 4/XXXV.
 4. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 5/XXXV.
 5. nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli – DRUK Nr 6/XXXV.
 6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 7/XXXV.
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK Nr 8/XXXV.
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo – DRUK Nr 9/XXXV.
 9. „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino” – DRUK Nr 10/XXXV.
 10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – DRUK Nr 11/XXXV.

III. Wolne wnioski i informacje