Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Na terenie Gminy Gryfino funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, zlokalizowany na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, dz. nr 96/16 obręb Wełtyń II.

PSZOK czynny jest w dniach:

 1. od poniedziałku do piątku: w godz. 7:00-17:00,
 2. w soboty: w godz. 7:00-15:00.

Mieszkańcy Gminy Gryfino mogą dostarczyć do PSZOK wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji:

 1. metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 2. papier,
 3. szkło,
 4. bioodpady,
 5. odpady niebezpieczne (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć),
 6. przeterminowane leki,
 7. chemikalia (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, środki ochrony roślin i in. - zbierane w oryginalnych opakowaniach transportowych),
 8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12. zużyte opony,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe.

Kontakt do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie (PSZOK): 91 416 32 06, 661-917-258.”