Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 17 grudnia 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu 33/13

II. Ocena realizacji inwestycji Budowa nabrzeża w Gryfinie ( umowy, aneksy do umów, zakres prac)

III Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2013 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

IV Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2014

V. Przygotowanie planu pracy na 2014 rok

VI. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał w sprawie:

 1. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2014 – DRUK Nr 1/XL
 2. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok – DRUK Nr 2/XL
 3. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do partnerskiego programu „Szczecin przyjazny rodzinie” – DRUK Nr 3/XL
 4. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2014-2016” – DRUK Nr 4/XL
 5. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 5/XL
 6. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 30 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym – DRUK Nr 6/XL
 7. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino – DRUK Nr 7/XL
 8. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019”– DRUK Nr 8/XL
 9. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK Nr 9/XL
 10. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże – DRUK Nr 10/XL
 11. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego – DRUK Nr 11/XL
 12. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 12/XL
 13. Podjęcia uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Wełtyniu na dofinansowaniu zakupu zestawu ratownictwa technicznego – DRUK Nr 13/XL
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 14/XL
 15. Rozpatrzenie skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XL

VII. Wolne wnioski i informacje.