Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2014 r zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2014 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  12 maja 2014 r. i Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 sierpnia 2014 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy  PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionym zarządzeniami:
Nr 0152-42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 października 2009 r.  i Nr 120.48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 października 2013 r., w paragrafie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Powołuję Panią Ewę Sznajder – Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino na stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego zobowiązuję do:

  1. utrzymania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN – EN ISO 9001:2009;
  2. ustalenia szczegółowych prac związanych z utrzymaniem ww. systemu oraz udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino bieżącej informacji dotyczącej postępu prac;
  3. nadzorowania czynności mających na celu utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością;
  4. wydawania poleceń pracownikom w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  5. reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  6. uczestnictwa w opracowaniu Polityki Systemu Zarządzania.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą osobową na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino należy dokonać zmian w zarządzeniu Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością