Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVII nadzwyczajnej sesji w dniu 14 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVII nadzwyczajnej sesji w dniu 14 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 14 lipca 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVII/400/14 złożenia zażalenia na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie umorzenia śledztwa Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVII/401/14 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie w postępowaniu przed Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 14 lipca 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLVII nadzwyczajnej sesji w dniu 14 lipca 2014 r. zostały podjęte dwie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziału odpowiedzialnego za ich realizację.