Akty prawa miejscowego 2014r.

 

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2014 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR XLI/358/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo Dz. Urz. Woj. Zach.  z  26   lutego 2014 r. poz. 799
2. UCHWAŁA NR XLI/359/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury Dz. Urz. Woj. Zach.  z  26   lutego 2014 r. poz. 862
3. UCHWAŁA NR XLI/362/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  26   lutego 2014 r. poz. 800
4. UCHWAŁA NR XLI/363/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków albo żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  26   lutego 2014 r. poz. 801
5. Uchwała Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  6   lutego 2014 r. poz. 555
6. UCHWAŁA Nr XLII/373/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  8 maja 2014 r. poz. 1943
7. UCHWAŁA Nr XLII/374/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  12 maja 2014 r. poz. 1951
8. UCHWAŁA NR XLII/375/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  3 kwietna 2014 r. poz. 1470
9. UCHWAŁA NR XLII/376/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  3 kwietna 2014 r. poz. 1471
10. UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2014 roku”. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  12 maja 2014 r. poz. 1952
11. UCHWAŁA NR XLII/380/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Dz. Urz. Woj. Zach.  z  12 maja 2014 r. poz. 1953
12. UCHWAŁA NR XLIV/382/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.  z  25 czerwca  2014 r. poz. 2658
13. UCHWAŁA NR XLIV/384/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wełtyń” Dz. Urz. Woj. Zach.  z  3 lipca  2014 r. poz. 2699
14. UCHWAŁA Nr XLIV/389/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku Dz. Urz. Woj. Zach.  z  5 czerwca 2014 r. poz. 2393
15. UCHWAŁA Nr XLIV/390/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  5 czerwca 2014 r. poz. 2394
16. UCHWAŁA NR XLIV/391/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Dz. Urz. Woj. Zach.  z  5 czerwca 2014 r. poz. 2395
17. UCHWAŁA NR XLIV/392/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  5 czerwca 2014 r. poz. 2396
18. UCHWAŁA Nr XLVI/394/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  9 lipca 2014 r. poz. 2833
19. UCHWAŁA NR XLVI/395/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  10 lipca 2014 r. poz. 2885
20. UCHWAŁA NR XLVI/396/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.  
21. UCHWAŁA NR XLVI/399/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz. Urz. Woj. Zach.  z  10 lipca 2014 r. poz. 2886
22. UCHWAŁA Nr XLVI/406/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku Dz. Urz. Woj. Zach.  z  13 sierpnia  2014 r. poz. 3302
23. UCHWAŁA NR XLIX/408/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Dz. Urz. Woj. Zach.  z  11  września  2014 r. poz. 3457
24. UCHWAŁA Nr L/410/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  14  sierpnia 2014 r. poz. 3304
25. UCHWAŁA NR L/415/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  14 sierpnia 2014 r. poz. 3305
26. UCHWAŁA NR L/416/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  14  sierpnia 2014 r. poz. 3306
27. UCHWAŁA NR L/417/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  14  sierpnia 2014 r. poz. 3307
28. UCHWAŁA NR LI/418/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.  z  28  sierpnia 2014 r. poz. 3384
29. UCHWAŁA NR LI/421/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Dz. Urz. Woj. Zach.  z  28  sierpnia 2014 r. poz. 3385
30. UCHWAŁA NR LII/423/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 29 października 2014 r. poz. 4131
31. UCHWAŁA NR LII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 29 października 2014 r. poz. 4132
32. UCHWAŁA NR LII/425/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 29 października 2014 r. poz. 4133
33. UCHWAŁA NR LII/426/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie. Dz. Urz. Woj. Zach. z 29 października 2014 r. poz. 4134
34. UCHWAŁA NR LII/429/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 października 2014 r. poz. 3707
35. UCHWAŁA NR LII/430/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 października 2014 r. poz. 3708
36. UCHWAŁA NR LII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej Dz. Urz. Woj. Zach. z 29 października 2014 r. poz. 4135
37. UCHWAŁA NR LII/436/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. sprawie przyjęcia `Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018`. Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 grudnia 2014 r. poz. 4855
38. UCHWAŁA NR LIII/439/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2014 r. poz. 4354
 
39. UCHWAŁA NR LIII/440/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2014 r. poz. 4355
40. UCHWAŁA NR LIII/441/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 grudnia 2014 r. poz. 4856
41. UCHWAŁA NR LIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014r. sprawie zmiany Uchwały Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia `Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018`. Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 grudnia 2014 r. poz. 4855
42. UCHWAŁA NR LIII/446/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 Miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 grudnia 2014 r. poz. 4857
43. UCHWAŁA NR LIII /447/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2014 r. poz. 4356
44. UCHWAŁA NR LIII /448/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2014 r. poz. 4357
45. UCHWAŁA NR LIII/449/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2014 r. poz. 4358
46. UCHWAŁA Nr LIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015. Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2014 r. poz. 4359
47. UCHWAŁA NR LIII/451/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 listopada 2014 r. poz. 4360
48. UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dz. Urz. Woj. Zach.  z 3 lutego 2015 r. poz. 343
49. UCHWAŁA NR III/19 /14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Dz. Urz. Woj. Zach.  z 5 stycznia 2015 r. poz.17