Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2013 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/355/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW,
ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2013

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała  w następującym w składzie:

 1. Suchomski Marek – Przewodniczący Komisji
 2. Namieciński Tomasz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. De La Torre Ewa – członek komisji
 4. Kardasz Jarosław – członek komisji
 5. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
 6. Nikitiński Paweł – członek komisji
 7. Piasecki Jerzy – członek komisji

W oparciu o plan pracy na 2013 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/245/12 dnia 28 grudnia 2012 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 9 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Dokonała analizy działań inwestycyjnych w oparciu o Wieloletnią Prognozę finansową.
 2. Oceniła sytuację finansowa Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zadłużenia.
 3. Oceniła realizację udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 4. Oceniła sytuację finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2013r.
 5. Oceniła realizację udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
 6. Oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.
 7. Dokonała analizy założeń do uchwał okołobudżetowych na rok 2014 w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.
 8. Dokonała oceny sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2013r.
 9. Dokonała analizy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
 10. Oceniła sytuację finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2012r.
 11. Oceniała realizację inwestycji „Budowa nabrzeża w Gryfinie”.
 12. Oceniła sytuację finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2013r.
 13. Analizowała i oceniała realizację budżetu za półrocze 2013 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 14. Wstępnie analizowała projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 • Komisja wnioskowała o udzielenie informacji na temat realizacji funduszu sołeckiego, a w szczególności realizację zadań inwestycyjnych.
 • Komisja wnioskowała o natychmiastowe przystąpienie do prac nad opracowaniem programu naprawy finansów publicznych Gminy Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wszystkie wypracowane wnioski komisji.

Przewodniczący Komisji
Marek Suchomski