Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 stycznia 2014 r. godz. 1000

I  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 74/13, nr 75/13.

II. Zakończenie kontroli środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe w Bibliotece Publicznej w latach 2010- 2012

III. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za rok 2013r.

IV. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2013 rok – DRUK Nr 2/XLI
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 3/XLI
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025 – DRUK Nr 4/XLI
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 5/XLI
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 6/XLI
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 7/XLI
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo – DRUK Nr 8/XLI
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury – DRUK Nr 9/XLI
 9. Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r.

VI. Wolne wnioski i informacje.