Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/366/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży.

UCHWAŁA NR XLII/366/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r., poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013r., poz. 829, poz.1238) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży, poprzez wykreślenie w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, zapisu –

„61. STARE BRYNKI lokal nr 2 w bud. nr 26, dz. nr 14/2”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XLIX/622/02 z dnia 10 października 2002r. Rada Miejska w Gryfinie przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemców, między innymi lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 26 w m. Stare Brynki.
Lokal składa się z jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 33,42 m2. W związku z przekwaterowaniem dotychczasowych najemców do innego lokalu, przedmiotowy lokal stanowi pustostan i jest w bardzo złym stanie technicznym.
Ograniczone środki finansowe na remonty budynków komunalnych, uniemożliwiają przeprowadzenie koniecznego remontu lokalu, w roku bieżącym. W obecnym stanie lokal nie nadaje się do zasiedlenia z listy mieszkaniowej osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego.
Aby lokal nadal nie był pustostanem, zasadnym jest jego zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
W związku ze zmianą formy zbycia nieruchomości, zachodzi konieczność zmiany uchwały nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec