Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/380/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy

UCHWAŁA NR XLII/380/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014 r.


w sprawie zmiany nazwy części ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się co następuje:

§  1. Zmienia się nazwę ulicy Adama Rapackiego w Gryfinie, na ulicę Żołnierzy Wyklętych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łużycką do ronda u zbiegu ulic Kościelna, Sportowa i Rapackiego, oznaczoną na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie