Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/370/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XLII/370/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U.  z 2014 poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, w kompetencji Rady Miejskiej leży wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie środków na fundusz sołecki. Środki z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Sołtysa, zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy Gryfino, które będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej,  w której wyraża się lub nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka