Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/379/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa

UCHWAŁA NR XLII/379/2014
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014 r.


w sprawie: przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie  organom państwa

Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 poz.594 j.t., zm. Dz.U. 2013 poz.1318) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się treść odpowiedzi Rady Miejskiej w Gryfinie na pismo Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie ( Departament Kontroli Doraźnej ) z dnia 06.02.2014r. sygn. UZP/DKD/DWKZ/425/363(13)/AP SK /711/12/DKD  – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się treść odpowiedzi Rady Miejskiej w Gryfinie na pismo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ( Wydział V Śledczy) - z dnia 05.03.2014r. sygn. V Ds 94/12  – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały – poprzez przesłanie adresatom pism wymienionych w § 1. i § 2. - powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn