Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/376/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLII/376/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 216.551 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 216.551
758     Różne rozliczenia 216.551
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 216.551
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 216.551
OGÓŁEM 216.551

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 624.901 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 624.901
758      Różne rozliczenia 116.551
75818   Rezerwy ogólne i celowe 116.551
4810 Rezerwy   (rezerwa celowa) 116.551
801     Oświata i wychowanie 508.350
80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 408.350
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 408.350
80195   Pozostała działalność 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
OGÓŁEM 624.901

§   3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 408.350 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 408.350
801     Oświata i wychowanie 408.350
80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 408.350
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 408.350
OGÓŁEM 408.350

§   4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 758, 801

  • 216.551 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 w sprawie ostatecznych kwot dla gminy wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014. Zwiększenie subwencji oświatowej przeznacza się na:
    • 100.000 zł na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych,
    • 116.551 zł na rezerwę celową na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych z wyłączeniem budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.

Dział 801

  • 408.350 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków budżetowych dotyczących dotacji dla TPD.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz