Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/378/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XLII/378/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią ........................... na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym sposób rozpatrzenia wniosku o wskazanie innego lokalu socjalnego, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę na bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W dniu 11 marca 2014 r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał do rozpatrzenia według właściwości Radzie Miejskiej w Gryfinie skargę złożoną przez Panią ................................ na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym sposób rozpatrzenia wniosku o wskazanie innego lokalu socjalnego.
W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 7 marca 2012 r. sygn. akt ................... orzekającym nakaz opróżnienia zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego przy ul. ...................... w Gryfinie, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pismem z dnia 3 stycznia 2014 r. wskazał Pani ........................ lokal socjalny położony przy ul. ........................... w Gryfinie, zobowiązując do przekwaterowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Pani .......................... w dniu 20 stycznia 2014 r. złożyła pismo w sprawie wyznaczenia innego lokalu socjalnego, które w dniu 7 lutego 2014 r. było przedmiotem posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. Wobec negatywnego stanowiska Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w piśmie z dnia 19 lutego 2014 r. podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję. Pani ..................... ponownie złożyła pismo w sprawie wyznaczenia innego lokalu socjalnego, a w dniu 27 lutego 2014 r. do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła skarga na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Pani .......................... w składanych pismach powołuje się na trudności związane z dowozem dzieci do przedszkola i szkoły z ul. ................... oraz związane z tą lokalizacją trudności w podjęciu pracy, jak i niewłaściwy stan techniczny wskazanego lokalu.
Z wyjaśnień złożonych na posiedzeniach komisji Rady przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wynika, iż wyrok sądowy o eksmisję zapadł w związku z zadłużeniem lokalu, jak również Pani ........................ nawet nie zapoznała się ze stanem technicznym i lokalizacją lokalu przy ulicy.......................... Stan techniczny lokalu socjalnego przy ul. ........................ w opinii Komisji Mieszkaniowej jest dobry.
Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę złożoną przez Panią ................................... na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym sposób rozpatrzenia wniosku o wskazanie innego lokalu socjalnego za bezzasadną.
Rada Miejska w Gryfinie informuje stronę skarżącą, że zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.