Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/369/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – dz. nr 454/2.

UCHWAŁA NR XLII/369/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – dz. nr 454/2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 , poz. 1529 ; z 2013r. poz.829, poz. 1238) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 454/2 o powierzchni 0,0755 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – ul. Leśna nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, oznaczonej numerem działki 454/2 o powierzchni 0,0755 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – ul. Leśna nr 2. Budynki obecnie stanowią pustostany, są w bardzo złym stanie technicznym.
Dla terenu działki nr 454/2 obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Wełtyń, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/195/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003r. W przywołanym planie nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej, oznaczonej symbolem: 55MNj, posiadającym zapis: tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową mieszkaniową w zabudowie jednorodzinnej.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości sprzedawane są, poza wyjątkami wskazanymi przez ustawę w drodze przetargu, który zgodnie z art. 40 tej ustawy, może mieć formę przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego, przy czym przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny a przetarg pisemny – wybór najkorzystniejszej oferty.
W tym przypadku brak jest przesłanek do zastosowania formy przetargu ograniczonego, w związku z powyższym proponuję przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zwiększą dochody Gminy w 2014 roku.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec