Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/392/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/392/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379), uchwala się, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 6.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80110   Gimnazja 5.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.000
752     Obrona narodowa 1.000
75212   Pozostałe wydatki obronne 1.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000
OGÓŁEM 6.000

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 60.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80110   Gimnazja 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 55.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.000
4260 Zakup energii 1.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 16.000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 38.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 15.000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 23.000
OGÓŁEM 60.000

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 54.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 54.000
758     Różne rozliczenia 54.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 54.000
4810 Rezerwy     (rez.ogólna) 54.000
OGÓŁEM 54.000

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział  752, 754

  • 1.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaniem zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Środki na ww. zadanie zostały zabezpieczone w ramach środków własnych w związku z powyższym przeznacza się je na wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Dział  801

  • 5.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z przyznaniem grantu.

Dział  854, 758

  • 16.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przekazania dotacji dla Gryfińskiego Domu Kultury na realizację trójstronnego projektu wypoczynku młodzieży z Polski, Ukrainy i Niemiec.

Dział  921, 758

  • 15.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w celu otrzymania dodatkowych środków na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Samborza, Łanowic i Strzałkowic dla 44 osób (40 dzieci i 4 wychowawców) w związku z podaniem Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziem Lwowskich oddział w Samborze.
  • 23.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w celu otrzymania/przyznania dodatkowych środków na przeprowadzenie remontu kanalizacji oraz sieci wodociągowej GDK-u.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz