Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 5 grudnia 2014 r. o godz. 1200

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.

III. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.

IV. Powołanie komisji Rady.

V. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza.

VI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.