Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów z I i II sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2015 – DRUK NR 1/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2015 rok – DRUK NR 2/III

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK NR 3/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej – DRUK NR 4/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 5/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK NR 6/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK NR 7/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 8/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XIV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.