Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lutego 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania KF/09/2015 -KF/18/2015 ogłoszone w konkursie z dnia 30 stycznia 2015 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Swietłana Sochaj – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji,
  2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - Członek Komisji,
  3. Daniel Cieślak - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji,
  4. Krzysztof Rudnicki – Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” - Członek Komisji
  5. Zbigniew Starosta – Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku  z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia  w zakresie kultury fizycznej koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska