Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.36.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 120.6.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad dotyczących realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych

ZARZĄDZENIE Nr 120.36.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 maja 2015 roku


zmieniające zarządzenie nr 120.6.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad dotyczących realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; z 2014 r. poz. 423, poz. 811, poz. 915, poz. 768, poz. 1146, poz. 1232) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w zasadach dotyczących realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych przyjętych zarządzeniem nr 120.6.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 zarządzenia nr 120.6.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie:
  „Wprowadzam zasady dotyczące realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych dla projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia”.
   
 2. wprowadza się § 5 do zarządzenia nr 120.6.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2015 r. o treści:
  „Zarządzenie traci moc z dniem 1 lutego 2016 r.”.
   
 3. § 1 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 120.6.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie:
  „Postanowienia niniejszych zasad regulują udzielanie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych tylko dla projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem nowego zarządzenia nr 120.18.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie obowiązywanie niniejszego zarządzenia należy ograniczyć tylko i wyłącznie do projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przygotował:
Mariusz Andrusewicz