Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.41.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie”

ZARZĄDZENIE Nr 120.41.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2015 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie”

Na podstawie art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232; z 2015 r. poz. 349, poz. 478) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowę drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie” powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący / Sekretarz komisji przetargowej,
  2. Dorota Koleda - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
  3. Mariusz Andrusewicz - Członek komisji przetargowej,
  4. Krzysztof Czosnowski - Członek komisji przetargowej,
  5. Iwona Dąbro - Członek komisji przetargowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na zadanie związane z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudową drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 30 000 euro, proponuję powołać komisję przetargową w składzie:
1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący / Sekretarz komisji przetargowej,
2. Dorota Koleda - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
3. Mariusz Andrusewicz - Członek komisji przetargowej,
4. Krzysztof Czosnowski - Członek komisji przetargowej,
5. Iwona Dąbro - Członek komisji przetargowej.

Przygotowała:
Agnieszka Wernikowska
Wydział Zamówień Publicznych