Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z III sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 – DRUK NR 1/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025 – DRUK NR 2/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu niemieszkalnego nr 6 w budynku przy  ul. Lipowej nr 9 w Wysokiej Gryfińskiej – DRUK NR 3/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Żórawki i przeniesienie prawa własności składników infrastruktury kolejowej – DRUK NR 4/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 5/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.