Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/IV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015.
  • DRUK NR 2/IV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025.
  • DRUK NR 3/IV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu niemieszkalnego nr 6 w budynku przy  ul. Lipowej nr 9 w Wysokiej Gryfińskiej.
  • DRUK NR 4/IV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Żórawki i przeniesienie prawa własności składników infrastruktury kolejowej.
  • DRUK NR 5/IV - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.