Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 21 stycznia (środa). godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2/ przyjęcie protokołów nr 1/14

II. Omówienie sytuacji CW „Laguna”.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 – DRUK NR 1/IV
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025 – DRUK NR 2/IV
  3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu niemieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Lipowej nr 9 w Wysokiej Gryfińskiej – DRUK NR 3/IV
  4. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Żórawki i przeniesienie prawa własności składników infrastruktury kolejowej – DRUK NR 4/IV
  5. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 5/IV

IV. Wolne wnioski i informacje.