Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/V - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2014 r.
 • DRUK NR 2/V - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2014 r.
 • DRUK NR 3/V - Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  i Gminy Gryfino za lata 2012-2013.
 • DRUK NR 4/V - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 • DRUK NR 5/V - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • DRUK NR 6/V - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • DRUK NR 7/V - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.
 • DRUK NR 8/V - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
 • DRUK NR 9/V - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.
 • DRUK NR 10/V - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino.
 • DRUK NR 11/V - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino.
 • DRUK NR 12/V - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • DRUK NR 13/V - Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia  w Gryfinie.
 • DRUK NR 14/V - Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r.
 • DRUK NR 15/V - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń –obejście drogowe.
 • DRUK NR 16/V - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo  i Żórawki – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie.
 • DRUK NR 17/V - Rozpatrzenie wniosku o uchylenie Uchwały nr XIII/130/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz o skierowanie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.
 • DRUK NR 18/V - Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 19/V - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
 • DRUK NR 20/V - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.