Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z IV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2014 r. – DRUK  Nr 1/V

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2014 r. – DRUK Nr 2/V

 • uwagi i wnioski.

VI. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  i Gminy Gryfino za lata 2012-2013 – DRUK Nr 3/V

 • - uwagi i wnioski

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK NR 4/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 5/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 6/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki – DRUK NR 7/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 – DRUK NR 8/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – DRUK NR 9/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 10/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 11/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego – DRUK NR 12/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia  w Gryfinie – DRUK NR 13/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r. – DRUK NR 14/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń –obejście drogowe – DRUK NR 15/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo  i Żórawki – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – DRUK NR 16/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Rozpatrzenie wniosku o uchylenie Uchwały nr XIII/130/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz o skierowanie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie – DRUK NR 17/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 18/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – DRUK NR 19/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – DRUK NR 20/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XXV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXVI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.