Materiały na sesję

 

  • DRUK Nr 1/VI - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2014  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  • DRUK Nr 2/VI - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2015.
  • DRUK Nr 3/VI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Gryfinie  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino.
  • DRUK Nr 4/VI - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015.
  • DRUK Nr 5/VI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.
  • DRUK Nr 6/VI - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2015 r.
  • DRUK Nr 7/VI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.
  • DRUK Nr 8/VI - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
  • DRUK Nr 9/VI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku”.