Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z V sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2014  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej – DRUK Nr 1/VI

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2015 – DRUK Nr 2/VI

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Gryfinie  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 3/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 – DRUK NR 4/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 5/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2015 r. – DRUK NR 6/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK  NR 7/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – DRUK NR 8/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku” – DRUK NR 9/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.