Materiały na sesję

 

 • DRUK Nr 1/VII - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi.
 • DRUK Nr 2/VII Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014.
 • DRUK Nr 3/VII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno.
 • DRUK Nr 4/VII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno.
 • DRUK Nr 5/VII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łużyckiej nr 23 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali .
 • DRUK Nr 6/VII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK Nr 7/VII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
 • DRUK Nr 8/VII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
 • DRUK Nr 9/VII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.
 • DRUK Nr 10/VII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.
 • DRUK Nr 11/VII - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK Nr 12/VII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo.
 • DRUK Nr 13/VII - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej .
 • DRUK Nr 14/VII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XLVI/406/14 z dnia 31 lipca 2014.