Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/VIII - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2014.
 • DRUK NR 2/VIII - Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w 2014 roku.
 • DRUK NR 3/VIII - Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2014 roku.
 • DRUK NR 4/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działkach gminnych oznaczonych numerami 217/6 i 225/1, położonych w obrębie nr 3 m. Gryfino.
 • DRUK NR 5/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 6/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej prowadzenia prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie.
 • DRUK NR 7/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gryfino obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2006 z dnia 20 marca 2006 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Gryfino.
 • DRUK NR 8/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.
 • DRUK NR 9/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 • DRUK NR 10/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
 • DRUK NR 11/VIII - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014.