Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z VII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2014 – DRUK NR 1/VIII

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w 2014 roku – DRUK NR 2/VIII

 • uwagi i wnioski.

VI. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2014 roku – DRUK NR 3/VIII

 • uwagi i wnioski

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działkach gminnych oznaczonych numerami 217/6 i 225/1, położonych w obrębie nr 3 m. Gryfino – DRUK NR 4/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 5/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej prowadzenia prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – DRUK NR 6/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gryfino obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2006 z dnia 20 marca 2006 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Gryfino – DRUK NR 7/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 8/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – DRUK NR 9/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. – DRUK NR 10/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 – DRUK NR 11/VIII

 • uwagi i zapytania.

XV.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.