Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/IX- Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  • DRUK NR 1-2/IX - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku”.
  • DRUK NR 2/IX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok
  • DRUK NR 3/IX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
  • DRUK NR 4/IX - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie.