Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z VIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2014 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 1/IX
 2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK NR 1-1/IX
 3. stanowiska Komisji Rady
 4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino
 5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
 6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 7. dyskusja
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku” – DRUK NR 1-2/IX
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok – DRUK NR 1-3/IX

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 2/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie – DRUK NR 4/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

X. Wolne wnioski i zakończenie sesji.