Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO V/7A

25.01.2019r.

REJESTRACJA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW
KTÓRE NASTĄPIŁY ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁY
TAM ZAREJESTROWANE

Podstawa prawna:
1. Art. 2, art. 22, art. 26, art. 31, art.104, art. 105, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm. ).
2. Art. 33, art. 35, art.36, art.76a, art.79a i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2018 r., poz. 2096).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1904).
4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1579 ).
6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm. ).
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).
9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 931 ze zm.).
10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1382 ).
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 212 ).
12. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:

 1. Dokument tożsamości.
  * dowód osobisty lub paszport.
 2. Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podaniem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski   lub .
 3. Dowody: dokumenty (dotyczące odpowiednio urodzenia, małżeństwa, zgonu) wydane przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzające to zdarzenie oraz dane, które powinny być wpisane do polskiego aktu.
 4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
 5. Pełnomocnictwo-w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika   lub
 6. Dowód osobisty oraz książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku rejestracji zgonu.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu jego rejestracji - 39,00 zł.
 2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Pekao S.A. w Gryfinie 61124038551111001012416308 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. w Gryfinie i w kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 24, tel. 91416-20-11 wew. 124, 224.
e- mail usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Rejestracja w rejestrze stanu cywilnego aktu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.
 2. Decyzja odmawiająca dokonania w rejestrze stanu cywilnego rejestracji aktu stanu cywilnego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu który nastąpił zagranicą i nie został tam zarejestrowany. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
 2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
 3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.