Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO VIII/3F

21.02.2024r.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wydawanie zaświadczenia dla osoby, której akt dotyczy:

 1. wniosek  (załącznik dla wersji papierowej, załącznik dla wersji elektronicznej) zawierający pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.
 2. dokument tożsamości strony:
  • dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.
 2. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

„Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.
lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.”
Oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Gryfinie) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Zaświadczenie o stanie cywilnym.
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym przyjmowane
  są:
  • w siedzibach USC w Gryfinie ul. 1 Maja 16,
  • za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji - ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.
  Może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  UWAGA! Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu.
  Żądane zaświadczenie może zostać przesłane elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP może być wykorzystane wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
  4. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)