Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 23 czerwca (wtorek) 2015 r. godz. 1230

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołów nr 11/15, nr 12/15

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 2/IX
  2. zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/IX
  3. utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie – DRUK NR 4/IX

III. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.

IV. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

V. Wolne wnioski i informacje.