Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XIII/2B

22.01.2019r.

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 653);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 319.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 • Wykazanie interesu prawnego (między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów)
 • Dowód dokonanej opłaty.
 • Pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

II OPŁATY:

 1. Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w kwocie 31,00 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić  w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. 
 3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego. 
 4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane z dokumentacji związanej z dowodem osobistym wymienione są w art. 75 ust. 3 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.