Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XII/2D

14.05.2020r.

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 700);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

.I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”  (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
 2. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu  lub ,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 1. za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP na wniosek zainteresowanego - 17,00 zł.
 2. za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić  w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój powrót.
 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Formularz w formie dokumentu elektronicznego przez EPUAP może być złożony przez osobę posiadającą numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.