Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 września 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. wręczenie legitymacji dla nowo wybranych sołtysów, uhonorowanie ustępujących sołtysów
 3. uhonorowanie muzyków Wełtynianki - laureatów wyróżnienia Instytutu Muzyki i Tańca oraz Teatru Bomba Bomba
 4. przyjęcie protokołów z XI i XII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. – DRUK NR 1/XIII

 • uwagi i wnioski.

V. Informacja na temat proponowanych stawek podatkowych w roku 2016.

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja o współpracy z miastami partnerskimi oraz organizacjami samorządowymi, w których gmina Gryfino jest członkiem – DRUK NR 2/XIII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 3/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – DRUK NR 4/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/559/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie – DRUK NR 5/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino, wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 6/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia pozaszkolnych lub pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych – DRUK NR 7/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie powołania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej – DRUK NR 8/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącego konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej – DRUK NR 9/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – DRUK NR 10/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 11/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 12/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – DRUK NR 13/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika – DRUK NR 14/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019 – DRUK NR 15/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.